Velkommen til oss

Frivilligsentralen er ein møteplass som formidlar kontakt mellom menneske i lokalmiljøet. Alle har noko å gje, og frå tid til annan treng vi alle ei hjelpande hånd eller berre ein ven. Det å hjelpe andre er utruleg meiningsfult, og ikkje minst gledesskapande!

Kva er Frivilligsentralen?

Frivilligsentralen er ein møteplass som skal vere der for menneske. Vi jobbar saman med offentlege instansar, lag, foreiningar og einskildpersonar . Frivilligsentralen byggar på prinsippet om gjensidigheit. Ein gjev og ein får. Kor mykje tid du sjølv ynskjer å via til frivillig arbeid er heilt opp til deg sjølv. Det einaste vi ynskjer å sjå er at både du og den du hjelp smilar. Med andre ord ynskjer vi rett og slett at du og dei rundt deg skal vere lykkelege i kvardagen!

Kva skjer

Jegerprøven 2019. Leikanger Jakt-og Fiskelag startar opp med jegerprøven fredag 29. mars kl 18, i lagshytta på Kleppa. Sjå heimesida til Leikanger JFL for meir informasjon.

Dato Kl. Tittel Sted
Tir 23.04 11:00 Møteplassen Saften
Tir 23.04 11:00 Seniortrening på aldersheimen Aldersheimen
Ons 24.04 11:00 Styrke/kondisjonstrening lågterskel Leikangerhallen, Systrening
Tor 25.04 13:00 Seniortrening på aldersheimen Aldersheimen
Fre 26.04 10:15 Seniortrening Leikangerhallen, Systrening

Kva vi jobbar med i Leikanger Frivilligsentral

Frivilligsentralen er nyetablert i Leikanger. Målet som vi jobbar mot er å vere ein sterk bidragsytar blant dei mange frivillige i nærmiljøet. For at vi skal få til dette jobbar vi no intensivt med å få på plass Kulturlokalet inne på Saften. Meir informasjon om Kulturlokalet finn du i dokumentet som du kan klikke deg inn på under denne teksta. Det er viktig for oss å vere synlege og tilgjengelege, og det skal vi også bli! Med nye lokale ynskjer vi å få til eit yldrande liv inne på Saften! For å følgje med på framgangen i Kulturlokalet kan du ta turen innom heimesida frå tid til annan. Leikanger Frivilligsentral kjem til å oppdatere heimesida fortløpande no framover.

Bli frivillig

Vi treng deg som frivillig og alle kan bidra med noko. Si i frå her dersom du ynskjer å vere frivillig, så tek vi kontakt og finn saman med deg noko du har lyst til å vere med på

Om oss

Leikanger Frivilligsentral skal vere ein nettverksbyggar, eit kontaktpunkt og ein tilretteleggjar for dei som ønskjer å gje eller å motta frivillig innsats. Leikanger Frivilligsentral skal bli ein viktig del av miljøet i Leikanger. Som aktiv brubyggar blant lag og foreiningar som allereie eksistera, skal ein bistå og sjå til at det vert jobba for å forbetre dagens tilbod, og å jobbe mot eit enda større aktivitetstilbod. Leikanger Frivilligsentral skal vere ein open arena for diskusjon og idémyldring med stor takhøgde. Per i dag har vi enda ikkje noko eige lokale, og dette er noko vi sjølvsagt jobbar med å få på plass så fort som mogleg. Leiar for Frivilligsentralen sit difor på Tinghuset i Leikanger til lokalet er på plass. Alle er hjarteleg velkomne innom kontoret om dei ynskjer å slå av ein prat!

Småjobbsentralen

Fleire ynskjer hjelp med mindre gjeremål i og rundt sin eigen heim. Samstundes er det fleire som ynskjer noko å gjere, og som sit på kunnskap dei ynskjer å bruke. Tilbodet er for alle som anten ynskjer å få hjelp, eller som ynskjer å gi ei hjelpande hand. Småjobbsentralen si oppgåve er å fungere som eit kontaktpunkt, og formidlar både for oppdragsgivar og småjobbarar. Småjobbsentralen har oversikt over aktuelle småjobbarar og tek i mot oppdrag frå oppdragsgjevaren.

Utstyrssentralen

Utstyrssentralen leiger ut idretts- og friluftsutstyr til ein billeg penge. Du kan leige utstyr frå ein dag eller opp til ei heil veke. Hovedmålgruppa er ungdom i aldersgruppa 13-23 år, men alle som vil får lov til å leige. Born og ungdom kan leige utstyr på eiga hand, men må ha med ei fullmakt frå føresette. Dersom det er noko du saknar, kan du spele det inn til Frivilligsentralen. For å leige tek du kontakt med Frivilligsentralen anten på mail eller på telefon. Alt ustyr må leverast tilbake til avtalt tid, reint og tørt.

Lag og foreiningar i Leikanger

Her finn du oversikt over ei rekkje lag og organisasjonar i Leikanger, samt kontaktinformasjon og eventuelt lenke til heimeside. Det er fint om lag og organisasjonar som ikkje er medtekne i opplistinga melder frå slik at lista kan vere mest mogleg komplett. Det same gjeld dersom det vert skifte av kontaktperson eller andre viktige endringar. Slike meldingar kan sendast til leikanger.frivilligsentral@leikanger.kommune.no

Nyhende

Aktivitetar

Her finner du litt informasjon om det vi driver med på sentralen. Klikk for mer info.

2019 © Leikanger Frivilligsentral